គណនីសន្សំស្រ្តី

គណនីសន្សំស្រ្តីគឺជាគណនីមួយប្រភេទ ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជម្