គណនីសន្សំស្រ្តី

គណនីសន្សំស្រ្តីគឺជាគណនីមួយប្រភេទ ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជម្រុញដល់សហគ្រិនស្រ្តី ដែលគណនីនេះនឹងផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា លុយត្រឡប់មកវិញ សេវាកម្ចីទាប ជាដើម។ ដែលធ្វើឲ្យគណនីប្រភេទនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាងគណនីបញ្ជើសន្សំធម្មតា។ គណនីនេះអាចបង្កើតដោយបុគ្គលជាស្រ្តី ឬជាលក្ខណៈសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម។

រូបិយប័ណ្ណ :អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ប្រាក់រៀល :០.៩០%
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក០.៩០%
គណនីសន្សំស្រ្តី