គណនីបញ្ញើសន្សំបុត្រធីតា

គណនីបញ្ជើសន្សំបុត្រធីតាគឺជាគណនីមួយប្រភេទ សម្រាប់ការសន្សំទុកជាមុនសម្រាប់កូនតូចៗ និងបង្រៀនកូនៗឲ្យយល់ដឹងពីប្រតិបត្តិការធនាគារ។ គណនីបញ្ជើសន្សំបុត្រធីតានេះនឹងផ្តល់ជូនពួកគេនូវឱកាសសិក្សាពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសន្សំ និងជួយឲ្យពួកគេស្វែងយល់ពីក្តីស្រម៉ៃ។ បន្ថែមពីលើចំណូលនៃអត្រាការប្រាក់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការការពារ ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់អនាគតកូនៗ។ សម្រេចក្តីស្រម៉ៃ និងតម្រូវការរបស់កូនៗជាមួយគណនីបញ្ជើសន្សំបុត្រធីតា។

រូបិយប័ណ្ណ :អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ប្រាក់រៀល :១ ឆ្នាំ: ២.៥%
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក