គណនីចូលនិវត្តន៍

គណនីចូលនិវត្តន៍ គឺគណនីមួយប្រភេទ ដែលរៀបចំប្រាក់បញ្ជើសម្រាប់ការចំណាយរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ ឬក្រុមគ្រួសារបន្ទាប់ពីពួកគាត់ចូលនិវត្តន៍។

រូបិយប័ណ្ណ :អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ប្រាក់រៀល :១ ឆ្នាំ: ២.៥%
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក១ ឆ្នាំ: ២.៥%
គណនីចូលនិវត្តន៍