គណនីអែសស្រ្កួរ

គណនីអែសស្រ្កួរ គឺជាគណនីមួយប្រភេទ ដែលជួយសម្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ លក់ផ្ទះ ឬដីធ្លីជាដើម។ តាមរយៈការណែនាំ និងគោលបំណងនៃគណនីនេះយើងនឹងផ្តល់ជូនសេវាមូលនិធិ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ដែលមានសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។

រូបិយប័ណ្ណ :អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ប្រាក់រៀល :០%
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក០%
គណនីអែសស្រ្កួរ