គណនីបញ្ញើសន្សំ

គណនីបញ្ជើសន្សំ គឺជាគណនីមួយប្រភេទដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចដាក់សាច់ប្រាក់សន្សំដើម្បីសុវត្ថិភាព និងទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយអាចដកសាច់ប្រាក់វិញបានតាមតម្រូវការដោយប្រើប្រាស់សៀវភៅប្រាក់បញ្ជើសម្រាប់កត់ត្រារាល់ប្រតិបត្តិការគណនី ឬ ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណព័ត៌មានគណនីសម្រាប់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៃគណនី។

រូបិយប័ណ្ណ :អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ប្រាក់រៀល :០.០៨%
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក០.០៨%