ដៃគូអាជីវកម្ម

សព្វថ្ងៃ ធ.ស.ក មានដៃគូអាជីវកម្មដែលចូលរួមក្នុងការជួយគាំទ្រ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជារួមមាន៖

Banhji Logo-03
Cambodia Water Service logo
143098978_165630565357632_1957802999592876204_n