ព៍ត័មាន

ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការសាខាទី៤ របស់ធនាគារ SME សាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ធនាគារ SME ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី ការគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមលើ ការយល់ដឹង ផ្នែកច្បាប់ និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់កំណើនប្រកបដោយចីរភាព