គណនីចរន្ត

គណនីចរន្តគឺជាគណនីមួយប្រភេទ ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ ប្រភេទដុល្លារ និងលុយរៀល ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ក្នុងការទូទាត់ផ្សេងៗ

រូបិយប័ណ្ណ :អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ប្រាក់រៀល :០.៥០%