ធនាគារ SME និងសហគ្រិនខ្មែរ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
30កញ្ញា

ធនាគារ SME និងសហគ្រិនខ្មែរ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2021/09/30/sme-bank-and-khmer-enterprise-signed-memorandum-of-understanding-to-cooperatively-promote-and-develop-smes-in-cambodia/[endlink] ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖ ដើម្បីបន្តការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលក […]

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ចាប់ដៃជាមួយសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា លើការចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
25កញ្ញា

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ចាប់ដៃជាមួយសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា លើការចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2021/09/25/ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច-និង/[endlink] (ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីបន្តការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ អំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ជាពិសេសដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដំណើការធុរកិច្ចកម […]

SME C0-Financing Scheme Phase II Press Release
16សីហា

SME C0-Financing Scheme Phase II Press Release

Link: https://smebankcambodia.com.kh/wp-content/uploads/2021/08/Press-Release-Kh-Version.pdf

Bank chief seeks to counter February 20 Coronavirus effect
19មីនា

Bank chief seeks to counter February 20 Coronavirus effect

Link: https://www.khmertimeskh.com/50827252/bank-chief-seeks-to-counter-february-20-coronavirus-effect/

SME fund fully subscribed (Khmer)
14មករា

SME fund fully subscribed (Khmer)

Link: https://www.khmertimeskh.com/50803513/sme-fund-fully-subscribed/?fbclid=IwAR3grfSlni-lrLo42lh1aLTKWayqxoo_dFlyYO2FczT2-o6wYjZrZ-IGIzg

SME Bank rolling out financing packages to drive crucial sector
29ធ្នូ

SME Bank rolling out financing packages to drive crucial sector

Link: https://www.phnompenhpost.com/financial/sme-bank-rolling-out-financing-packages-drive-crucial-sector

Public Announcement: Competitive Bidding
28ធ្នូ

Public Announcement: Competitive Bidding

Link: https://smebankcambodia.com.kh/wp-content/uploads/2021/01/Advertise_Competitive-Bidding_2nd-time-KH08.01.2021.pdf

Public Announcement: Competitive Negotiation
28ធ្នូ

Public Announcement: Competitive Negotiation

Link: https://smebankcambodia.com.kh/wp-content/uploads/2021/01/Advertise_Competitive-Negotiation_24.12.2020-2nd-time-KH.pdf

Public Announcement: Competitive Negotiation
09ធ្នូ

Public Announcement: Competitive Negotiation

Link: https://smebankcambodia.com.kh/wp-content/uploads/2020/12/Advertise_Competitive-Negotiation_08.12.2020.pdf

Public Announcement: Competitive Bidding
09ធ្នូ

Public Announcement: Competitive Bidding

Link: https://smebankcambodia.com.kh/wp-content/uploads/2020/12/Advertise_Competitive-Bidding_08.12.2020.pdf