សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពី “ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន” ជូនធនាគារ SME
07កក្កដា

សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពី “ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន” ជូនធនាគារ SME

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2022/07/07/itbidding2/[endlink] ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក (ធ.ស.ក) សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស (គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល) ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យបានជ្រាបថា ធ.ស.ក […]

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច​ និងមធ្យម កម្ពុជា និង គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាដៃគូចំនួន ១៩ បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ និងប្រកាសចាប់ផ្តើមទទួលសំណើសុំឥណទាន ក្រោមគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
30មិថុនា

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច​ និងមធ្យម កម្ពុជា និង គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាដៃគូចំនួន ១៩ បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ និងប្រកាសចាប់ផ្តើមទទួលសំណើសុំឥណទាន ក្រោមគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2022/06/30/trcs/[endlink] វិស័យទេសចរណ៍បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក៏ដូចជាបង្កើតការងារ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ជាអកុសល ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១, វិស័យទេសចរណ៍បានធ្លាក់ចុះជាគំហុក ដោយសា […]

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី “ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន” ជូនធនាគារ SME
22មិថុនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី “ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន” ជូនធនាគារ SME

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2022/06/22/itbiddingkh/[endlink] ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក (ធ.ស.ក) សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស (គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល) ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យបានជ្រាបថា ធ.ស.ក […]

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ ទិញលក់ និងកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម រវាងធនាគារ​ SME និងក្រុមហ៊ុន អាហ្គ្រីប៊ី (ខេមបូឌា) ម.ក
11មេសា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ ទិញលក់ និងកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម រវាងធនាគារ​ SME និងក្រុមហ៊ុន អាហ្គ្រីប៊ី (ខេមបូឌា) ម.ក

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2022/04/11/agribeemou/[endlink] ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា តំណាងដោយ លោក លឹម អូន ជាអគ្គនាយក និងក្រុមហ៊ុន អាហ្គ្រីប៊ី (ខេមបូឌា) ម.ក តំណាងដោយ លោក ម៉ាក ចំរើន ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ប […]

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត រវាងធនាគារ​ SME និងសមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជា(ស.ទ.ក)
07មេសា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត រវាងធនាគារ​ SME និងសមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជា(ស.ទ.ក)

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2022/04/07/cwamou/[endlink] រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២៖ ដោយសង្កេតឃើញថា តម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើង ដែលទាមទារឱ្យកំណើននៃសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក៏កាន់តែកើនឡើងដូចគ្នា […]

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី “ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកទទួលការធ្វើការងារសេវាសន្តិសុខ និងអនាម័យ” ជូនធនាគារ SME
30មីនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី “ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកទទួលការធ្វើការងារសេវាសន្តិសុខ និងអនាម័យ” ជូនធនាគារ SME

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2022/03/30/securitybidding/[endlink] ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក ( ធ.ស.ក ) សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស (គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល) ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យបានជ្រាបថា […]

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី “ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ទនៈ” ជូនធនាគារ SME
30មីនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី “ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ទនៈ” ជូនធនាគារ SME

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2022/03/30/feulbidding/[endlink] ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក ( ធ.ស.ក ) សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស (គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល) ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យបានជ្រាបថា ធ.ស […]

កញ្ចប់ថវិកានៃគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជំហានទី ២ របស់ធនាគា SME នឹងត្រូវបង្កើនរហូតដល់ចំនួន ២៤០ លានដុល្លារអាមេរិក
16កុម្ភៈ

កញ្ចប់ថវិកានៃគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជំហានទី ២ របស់ធនាគា SME នឹងត្រូវបង្កើនរហូតដល់ចំនួន ២៤០ លានដុល្លារអាមេរិក

p style=”display:none;”>Link: https://smebankcambodia.com.kh/2022/02/16/the-total-budget-of-sme-co-financing-scheme-ii-increased-to-usd-240-million/[endlink]</p> នាថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាសេនាធិការរប […]

<strong>ធនាគារ SME និងក្រុមហ៊ុន បញ្ជី ហ្វាញថេក បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា</strong>
16ធ្នូ

ធនាគារ SME និងក្រុមហ៊ុន បញ្ជី ហ្វាញថេក បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2021/12/16/sme-bank-and-banhji/[endlink] ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី16 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021៖ ដើម្បីបន្តការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជាពិសេសដើម្បីចូលរួមគាំទ្ […]

គម្រោងថវិកាសរុបនៃសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជំហានទី ២ ត្រូវបានបង្កើនរហូតដល់ ១៤០ លានដុល្លារអាមេរិក
03ធ្នូ

គម្រោងថវិកាសរុបនៃសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជំហានទី ២ ត្រូវបានបង្កើនរហូតដល់ ១៤០ លានដុល្លារអាមេរិក

Link: https://smebankcambodia.com.kh/2021/12/03/sme-increasing/[endlink] ដើម្បីបន្តការគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលមានតម្រូវការឥណទានសម្រាប់ទ្រទ្រង់អាជីវកម្ម និងស្របតាមផែនការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ធនាគារ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា […]