ឱកាសការងារកំពុងរង់ចាំ

ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមការងារជាមួយយើង?

ផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកឥឡូវនេះ។ 

ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ១៣ វិច្ឆិកា ២០២០

អំពីការងារ
 • ផ្តោតខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងទំនាក់ទំនងជាបណ្តាញ។
 • បង្កើនការលក់ និងដំណោះស្រាយ ដែលផ្តល់ដោយធនាគាររបស់យើង រួមមានការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ប្រាក់បញ្ញើ និងឱកាសដោះដូរការលក់។
 • ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារយើង ដល់អតិថិជនដែលមានស្រាប់ និងអតិថិជនដែលជាគោលដៅ។
 • ជួយសម្របសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី
 • ធានាឲ្យបាននូវគុណភាពផលប័ត្រកម្ចី តាមរយៈការវាយតំលៃ និងការត្រួតពិនិត្យឥណទាន។
 • ការប្រមូល ការស៊ើបអង្កេត និងការវិភាគសម្រាប់ការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី
 • ធ្វើការអង្កេតអតិថិជនតាមរយៈការធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ កន្លែងធ្វើការ និងវត្ថុបញ្ចាំ
 • សិក្សាពីស្ថានភាពឥណទាន និងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់យើង។
 • ដោះស្រាយ និងសម្របសម្រួលបណ្តឹងតវ៉ា ឬបណ្តឹងទាមទាររបស់អតិថិជនក៏ដូចជាបញ្ហាប្រាក់កម្ចី។
 • ដំណើរការចុះបញ្ជីប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងការិយាល័យដីធ្លី។
 • ត្រួតពិនិត្យប្រាក់កម្ចី និងតាមដានការទូទាត់សងទាន់ពេលវេលា។
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។
 • ត្រូវប្រាកដថាការស្នើសុំធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធីធនាគាររបស់យើង។
 • សមិទ្ធិផលនៃការអនុវត្តគោលដៅដែលកំណត់
 • ស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងណែនាំពួកគាត់ពីផលិតផល / សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលសមស្រប។
 • ធានាឲ្យបាននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បំផុតជូននៅក្នុងបរិវេណសំខាន់ៗគ្រប់ពេលវេលា។
 • បំពេញភារកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យ ឬតាមការស្នើសុំ។
 

តម្រូវការការងារ

 • យ៉ាងហោចណាស់ មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ឬហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ គឺជាគុណសម្បត្តិ។
 • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ។
 • និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យដាក់ពាក្យ
 • ស្វែងយល់អំពីចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម តម្លៃស្នូល បទប្បញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ផ្សេងទៀតរបស់ធនាគារធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា។
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន។
 • អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់។
 • សមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯង;
 • សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាក្រុម និងចុះទៅតាមទីតាំង។
 • មានចំណេះដឹងល្អផ្នែកកុំព្យូទ័រ (MS Word, Excel);
 • មានឆន្ទៈធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងលើសម៉ោង
 • ជំនាញវិភាគ និងធ្វើរបាយការណ៍
 
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ
 • ប្រាក់ខែទី ១៣
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រាក់អតីតភាពការងារ
 • ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងជីវិត

ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ១៣ វិច្ឆិកា ២០២០

អំពីការងារ

 • ផ្តោតខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងទំនាក់ទំនងជាបណ្តាញ។
 • បង្កើនការលក់ និងដំណោះស្រាយ ដែលផ្តល់ដោយធនាគាររបស់យើង រួមមានការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ប្រាក់បញ្ញើ និងឱកាសដោះដូរការលក់។
 • ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារយើង ដល់អតិថិជនដែលមានស្រាប់ និងអតិថិជនដែលជាគោលដៅ។
 • ជួយសម្របសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី
 • ធានាឲ្យបាននូវគុណភាពផលប័ត្រកម្ចី តាមរយៈការវាយតំលៃ និងការត្រួតពិនិត្យឥណទាន។
 • ការប្រមូល ការស៊ើបអង្កេត និងការវិភាគសម្រាប់ការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី
 • ធ្វើការអង្កេតអតិថិជនតាមរយៈការធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ កន្លែងធ្វើការ និងវត្ថុបញ្ចាំ
 • សិក្សាពីស្ថានភាពឥណទាន និងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់យើង។
 • ដោះស្រាយ និងសម្របសម្រួលបណ្តឹងតវ៉ា ឬបណ្តឹងទាមទាររបស់អតិថិជនក៏ដូចជាបញ្ហាប្រាក់កម្ចី។
 • ដំណើរការចុះបញ្ជីប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងការិយាល័យដីធ្លី។
 • ត្រួតពិនិត្យប្រាក់កម្ចី និងតាមដានការទូទាត់សងទាន់ពេលវេលា។
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។
 • ត្រូវប្រាកដថាការស្នើសុំធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធីធនាគាររបស់យើង។
 • សមិទ្ធិផលនៃការអនុវត្តគោលដៅដែលកំណត់
 • ស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងណែនាំពួកគាត់ពីផលិតផល / សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលសមស្រប។
 • ធានាឲ្យបាននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បំផុតជូននៅក្នុងបរិវេណសំខាន់ៗគ្រប់ពេលវេលា។
 • បំពេញភារកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យ ឬតាមការស្នើសុំ។
 

តម្រូវការការងារ

 • យ៉ាងហោចណាស់ មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ឬហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ គឺជាគុណសម្បត្តិ។
 • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ។
 • និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យ
 • ស្វែងយល់អំពីចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម តម្លៃស្នូល បទប្បញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ផ្សេងទៀតរបស់ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា។
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន។
 • អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់។
 • សមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯង;
 • សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាក្រុម និងចុះទៅតាមទីតាំង។
 • មានចំណេះដឹងល្អផ្នែកកុំព្យូទ័រ (MS Word, Excel);
 • មានឆន្ទៈធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងលើសម៉ោង
 • ជំនាញវិភាគ និងធ្វើរបាយការណ៍
 

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

 • ប្រាក់ខែទី ១៣
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រាក់អតីតភាពការងារ
 • ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងជីវិត

ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ១៣ វិច្ឆិកា ២០២០

អំពីការងារ
 • តាមដានការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌឥណទានទៅតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់។
 • ពិនិត្យពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីពីសាខាដែលផ្ញើទៅការិយាល័យកណ្តាលដើម្បីសុំការឯកភាព និងយល់ព្រម។
 • ផ្តល់ជូនការគាំទ្រដល់ទីកន្លែងកម្មវិធីឥណទាន នីតិវិធី ការទម្រង់បែបបទឥណទាន និងឯកសារឥណទាន នៅក្នុងដែនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។
 • បង្កើតតារាងវិភាគសង្ខេបសម្រាប់ការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីនីមួយៗរួមមាន៖
  • ផែនការអាជីវកម្ម (BP)
  • តារាងតុល្យភាព
  • របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
  • លំហូរ​សាច់ប្រាក់
  • ការវាយតំលៃវត្ថុបញ្ចាំ
  • សមត្ថភាពក្នុងការសងប្រាក់វិញ … ,

  រួចបញ្ជូនទៅប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទានសម្រាប់ការអនុម័តប្រាក់កម្ចី។

 • គ្រប់គ្រង និងឃ្លាំមើលការស្នើសុំឥណទានខ្នាតមធ្យមមុនពេលបញ្ជូនទៅអ្នកគ្រប់គ្រងឥណទាន ឬគណៈកម្មាធិការដើម្បីទទួលបានការយល់ព្រមរួមមាន៖
  • គ្រប់គ្រង សង្កេត និងតាមដានគុណភាពនៃប្រាក់កម្ចីមធ្យមលើមូលដ្ឋានសមស្រប ត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា។
  • គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យលើសំណើប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលបានផ្ញើពីសាខា ដើម្បីស្វែងរក វិភាគ និងវាយតម្លៃលើប្រាក់កម្ចីដែលអាចធ្វើទៅបាន និងផ្តល់ការណែនាំ។

ស្ថាប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

 • ផ្តល់ការងារ ចូលរួម និងរក្សាបុគ្គលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ កំណត់ភាពប៉ិនប្រសប់ និងគម្លាតបន្តបន្ទាប់គ្នា នៅក្នុងមុខងារ និងផែនការអភិវឌ្ឍ / យុទ្ធសាស្ត្រសមស្រប ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាព។
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងអនុវត្តទៅតាមមាត្រដ្ឋានតម្រូវការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ របស់ធនាគារ បទប្បញ្ញត្តិតុល្យភាព និងតម្រូវការក្នុងតំបន់តាមការចាំបាច់។
 • កំណត់ និងតាមដានតួនាទីការងារ និងគោលបំណងសម្រាប់របាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ និងផ្តល់មតិយោបល់ និងរង្វាន់ស្របតាមការអនុវត្តរបស់ពួកគេទៅលើទំនួលខុសត្រូវ និងគោលបំណងទាំងនោះ។

យុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការអាជីវកម្ម

 • វាយតម្លៃ និងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់នាយកដ្ឋាន និងអនុវត្តតាមតម្រូវការហានិភ័យតាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីក្រុមការងារ និងវេទិកាប្រតិបត្តិផ្សេងទៀត។
 • ជូនដំណឹងផែនការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មជាមួយនឹងការផ្តល់ការព្យាករណ៍តម្លៃ ឱនភាពនៃតម្លៃ និងការវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយតុល្យភាពលើបរិយាកាសខាងក្រៅ។
 • ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រង និងដំណើរការតបស្នងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ និងវិន័យ ហានិភ័យសមស្រប។
 • រាល់ភារកិច្ចដែលបានចាត់តាំងដោយធនាគារទៅតាមពេលវេលា។
 

តម្រូវការការងារ

 • បេក្ខជនដែលជាប់នឹងត្រូវមានសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យពីស្ថាប័នដែលមានការទទួលស្គាល់។ អនុបណ្ឌិត និងវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធ គឺជាគុណសម្បត្តិបន្ថែម។
 • បទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងក្រុម។
 • ជំនាញល្អក្នុងប្រាស្រ័យទាក់ទង។
 • ជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងដ៏រឹងមាំដែលមានជំនាញសរសេរ និងជំនាញធ្វើបទបង្ហាញល្អបំផុត។
 • មានសច្ចភាពប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។
 • មានចំណេះដឹងខ្ពស់ផ្នែកកុំព្យូទ័រ និងជំនាញគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។
 • បង្ហាញពីជំនាញវិភាគ និងដោះស្រាយបញ្ហា រួមជាមួយសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើបាន និងសកម្មភាពកែតម្រូវ។
 
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ
 • ប្រាក់ខែទី ១៣
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រាក់អតីតភាពការងារ
 • ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងជីវិត

ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ១៣ វិច្ឆិកា ២០២០

អំពីការងារ
 • ជួយដល់ប្រធានក្រុមធ្វើសវនកម្ម ដើម្បីបំពេញការងារតាមផែនការសវនកម្ម។
 • ជួយដល់ប្រធានក្រុមដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីសវនកម្ម សាកល្បង វិភាគ និងបំពេញឯកសារសវនកម្មដោយមានឯកសារត្រឹមត្រូវ និងភស្តុតាងឯកសារពាក់ព័ន្ធ។
 • លើកឡើងពីរកឃើញសវនកម្ម កំណត់រកមូលហេតុដើម និងផ្តល់អនុសាសន៍ត្រួតពិនិត្យសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការងារសវនកម្មនីមួយៗសម្រាប់ប្រធានក្រុមដើម្បីពិនិត្យ។
 • ធានាបាននូវភាពពេញលេញគ្រប់គ្រាន់នៃឯកសារជាក្រដាស ការរកឃើញ និងរបាយការណ៍ រួមទាំងការអនុវត្តតាមស្តង់ដារ / វិធីសាស្ត្រសវនកម្ម។
 • អនុវត្តមុខងារផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់ដោយថ្នាក់ទៅតាមពេលវេលា។
 • ការងារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងតាមបណ្តាញ។
 
តម្រូវការការងារ
  • យ៉ាងហោចណាស់ មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ឬហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ គឺជាគុណសម្បត្តិ។
  • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ។
  • ជាបុគ្គលិកគំរូជាមួយទំនួលខុសត្រូវ និងភាពបត់បែនតាមកាលទេសៈ
  • មានចំណេះដឹងល្អផ្នែកកុំព្យូទ័រ (MS Word, Excel);
  • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់ សមត្ថភាពកំណត់អាទិភាពការងារ ការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយ
  • និងធ្វើការបានល្អទោះក្រោមសម្ពាធដើម្បីបំពេញតាមពេលវេលាកំណត់។
  • មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនង ការធ្វើរបាយការណ៍ ការដោះស្រាយបញ្ហា និងជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង។

 • មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ មានទំនុកចិត្ត និងមានទេពកោសល្យក្នុងការធ្វើការ។
 • ជំនាញវិភាគ ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការសំរេចចិត្តដ៏ស្មុគស្មាញ ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនិងជំនាញរៀបចំ ជំនាញទំនាក់ទំនង និងការធ្វើបទបង្ហាញ។
 

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

 • ប្រាក់ខែទី ១៣
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រាក់អតីតភាពការងារ
 • ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងជីវិត

ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ១៣ វិច្ឆិកា ២០២០

អំពីការងារ

 • ព្រឹត្តិការណ៍ហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការ៖ កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងរាយការណ៍ពីឱកាសសម្រាប់ការកែលំអរ ហើយនៅពេលចាំបាច់ ត្រូវរាយការណ៍ និងចាត់វិធានការដោះស្រាយសម្រាប់ការកែតម្រូវដែលរួមមានការពិនិត្យឡើងវិញ / ការផ្លាស់ប្តូរ ការចុះឈ្មោះហានិភ័យ និងការបិទផែនការតាមតម្រូវការ។
 • របាយការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការ៖ បង្កើតនិងបំពេញតម្រូវការរបាយការណ៍ហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការស្របតាមតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងធនាគារ។
 • ការបណ្តុះបណ្តាល និងការស្វែងយល់ពីហានិភ័យ៖ បង្កើត និងផ្តល់ផែនការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ និងយល់ដឹងខ្ពស់ពីបញ្ហាហានិភ័យនៅក្នុងធនាគារ ក៏ដូចជាជួយធានាឲ្យបានដល់បុគ្គលិកដើម្បីយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវធ្វើ។
 • គោលការណ៍ / ក្របខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការ៖
 • គាំទ្រ និងសម្រួលដល់ការអនុវត្ត / ការគ្រប់គ្រងក្របខណ្ឌហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការ។
 • ផ្តល់ការណែនាំ / ការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់ចំពោះគោលការណ៍ហានិភ័យ និងការកែលម្អ / ការផ្លាស់ប្តូរនីតិវិធីនៃអាជីវកម្មទាំងមូល។
 • ពិនិត្យឡើងវិញ និងចុះហត្ថលេខាលើដំណើរការនីតិវិធី និងគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្លាស់ប្តូរថ្មី។
 • ការអភិវឌ្ឍ និងបន្តផែនការអាជីវកម្ម និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់ជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋាន។ ការហាត់សមនៃគម្រោងចីរភាពអាជីវកម្ម និងការបណ្តុះបណ្តាលការយល់ដឹងជាមួយបុគ្គលិក។
 • ធ្វើការជាមួយនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីមានផែនការស្តារគ្រោះមហន្តរាយដែលមានប្រសិទ្ធភាព។
 • ការថែរក្សា និងការយល់ដឹងអំពីផែនការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ
 • ការវាយតម្លៃហានិភ័យ៖ ការវាយតំលៃហានិភ័យពេញលេញរួមមានក្របខណ្ឌ ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដំណើរការ និងឯកសារចុះបញ្ជីហានិភ័យ។
 • ការគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះហានិភ័យ៖ ផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីបន្តការចុះឈ្មោះទៅតាមតម្រូវការ ធានាបាននូវហានិភ័យ និងកាតព្វកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានកំណត់ វាយតម្លៃ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបានបង្កើត និងតាមដាន។
 • ផែនការដោះស្រាយហានិភ័យ៖ ផ្តល់ដល់អ្នកជំនាញដើម្បីធានាថាការធ្វើផែនការដោះស្រាយត្រូវបានអនុវត្ត ដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីកំណត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវជម្រើសនៃការដោះស្រាយ និងជ្រើសរើសផែនការដោះស្រាយដ៏ប្រសើរបំផុតរួមទាំងការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ។
 • ការងារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងរដ្ឋបាលដូចជាមន្រ្តីសេវាកម្មសាខា និងការជ្រើសរើស និងបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីប្រតិបត្តិការ។
 

តម្រូវការការងារ

 • យ៉ាងហោចណាស់មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារគឺគួរអោយចង់បាន។
 • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ។
 • ជាបុគ្គលិកគំរូជាមួយទំនួលខុសត្រូវ និងភាពបត់បែនតាមកាលទេសៈ
 • បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ដូចជាពាណិជ្ជកម្ម / ច្បាប់
 • មានចំណេះដឹងខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
 • មានចំណេះដឹងខ្ពស់នៃប្រតិបត្តិការ ការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យទាំងជួរមុខ និងជួរក្រោយរបស់ស្ថាប័ន
 • មានចំណេះដឹងខ្ពស់នៃទំនាក់ទំនងរវាងអាជីវកម្ម និងយុទ្ធសាស្ត្រធនធាន
 • ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
 • មានការលើកទឹកចិត្ត និងប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់
 • ទំនាក់ទំនងល្អតាមរយៈការសរសេរ និងផ្ទាល់មាត់ រៀបចំផែនការ ការដោះស្រាយបញ្ហា និងជំនាញកុំព្យូទ័រ
 • ជំនាញកំណត់បញ្ហា និងដោះស្រាយបញ្ហាល្អបំផុត
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ (MS Word, Excel, Power Point, Email និង Internet);
 • ជំនាញវិភាគ ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការសំរេចចិត្តដ៏ស្មុគស្មាញ ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងជំនាញរៀបចំ ជំនាញទំនាក់ទំនង និងការធ្វើបទបង្ហាញ។
 

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

 • ប្រាក់ខែទី ១៣
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រាក់អតីតភាពការងារ
 • ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងជីវិត